PCD / CBN / Mảnh gốm

KBN05M Mảnh gốm tiện thép sau nhiệt luyện
KBN05M Mảnh gốm tiện thép sau nhiệt luyện
KBN475 Mảnh gốm tiện thép sau nhiệt luyện
KBN475 Mảnh gốm tiện thép sau nhiệt luyện
KPD001- Mảnh tiện gắn PCD tiêu chuẩn
KPD001- Mảnh tiện gắn PCD tiêu chuẩn
KS6030 / KS6040
KS6030 / KS6040
KS6050 / CS7050
KS6050 / CS7050
PDL010-Mảnh tiện gắn PCD tiêu chuẩn
PDL010-Mảnh tiện gắn PCD tiêu chuẩn
PDL025-Mảnh tiện gắn PCD tiêu chuẩn
PDL025-Mảnh tiện gắn PCD tiêu chuẩn
PT600M-Mảnh CBN gia công thép ~62HRC
PT600M-Mảnh CBN gia công thép ~62HRC
KBN570 Mảnh gốm tiện thép sau nhiệt luyện
KBN570 Mảnh gốm tiện thép sau nhiệt luyện